Tibia World-Trade: TibiaWorldTrade.com
Plać przez Paypal, Moneybookers:: TibiaGold.pro
Regulamin

I. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
Serwis – handlowo-usługowy, internetowy serwis www, działający pod adresem internetowym (domeną) www.tibiasms.com, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z usług oferowanych w Serwisie.
Usługa –  usługa realizowana jest poprzez odesłanie Użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS specjalnego Kodu Zwrotnego (Dostępu), który po wpisaniu w Serwisie pozwala użytkownikowi na otrzymanie złota (tj. GP) w grze internetowej Tibia.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Dostawcą Usługi jest firma Paygol.com

4. Regulamin Usług i Serwisów SMS znajduje się pod adresem: http://zaypay.com/tos

5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do wysłania towaru (realizacji  usługi) w czasie 24 godzin od otrzymania zamówienia.

6. Właściciel serwisu nie odpowiada za fakt niedostarczenia złota z powodu błędnie podanych przez klienta sklepu danych postaci.

 

 

 

III. Korzystanie z Usługi

1. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci telefonii komórkowej. Osoby niepełnoletnie, by zostać Użytkownikiem Usługi, muszą posiadać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi.
3. Po prawidłowym wysłaniu wiadomości SMS Użytkownik otrzymuje na numer telefonu, z którego pochodził SMS Premium, wiadomość zwrotną, która zawiera specjalny Kod Dostępu do wpisania w Serwisie.
4. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
5. Dostawca Usługi i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
• treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
• korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
• szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

• nieznajomość przez Użytkownika cen usług oraz własnych możliwości finansowych,
• problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Dostawcy Usługi lub Administratora, w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
• korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
• przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Dostawcy Usługi lub Administratora.
6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

7. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywlinej.
8. Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za uzyskanie Kodu Dostępu.

 

 

 

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego działania Usługi należy kierować do Administratora nie później niż w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Treść reklamacji powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji Usługi oraz inne informacje (tj. numer telefonu, datę wysłania wiadomości SMS) ułatwiające sprawne rozpatrzenie zgłoszenia.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji.
3. Reklamacje można kierować:
Drogą mailową na adres contact@tibiasms.com
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej konieczności.
5. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, ma on prawo do otrzymania dostępu do Usługi którą zamówił, Użytkownik nie jest jednak uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie lub zwrot należności. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za skorzystanie z Usługi.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

1. Administrator będzie przetwarzał i przechowywał do celów świadczenia usługi oraz do celów marketingowych numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2012 r.

 

Czas wysyłki
Niedostępny
Wysyłka do 16 godzin

Złoto wysyłane jest parcelem, do depo.